ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ

⋆ Interest Rate 9.99% ⋆

Check Special Offers During COVID-19

   I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.

   Why us?

   Rates as low as 9.99%*
   Loans Up to 30 Lacs
   Same Day Disbursal
   Doorstep Service
   Unbiased Experts Advice

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

   യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
   വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2105 രൂപ
   കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 72 മാസം വരെ.
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 24000 രൂപ
   പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  20 ലക്ഷം രൂപ

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പ്രയോജനങ്ങൾ 

   Bank Of India Personal Loan

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
   വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
   വരുമാനം Rs 15000 പ്രതിമാസം 
   തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി 

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ്

   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്  3 %
   സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
   ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
   പിഴ പലിശ  2 %
   ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

   ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
   തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

                             അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

   ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ

   ആധാർ കാർഡ്

   ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

   റേഷൻ കാർഡ്‌.

   വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

   വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
   അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
   അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

   Bank of India   9.99%  12 മാസം മുതൽ 72 മാസം വരെ  20 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 1% വരെ 
   HDFC Bank 11.25%  മുതൽ 21.50% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  40 ലക്ഷം രൂപ വരെ  / വായ്പ തുകയുടെ 2.50% വരെ 
   Bajaj Finserv  12.99%  മുതൽ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   25 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 3.99% വരെ 
   Axis Bank 15.75%  മുതൽ 24% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  50,000 രൂപ മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ  2% വരെ 
   Citi bank  10.99%  മുതൽ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   30 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 3% വരെ 
   ICICI Bank 11.50% to 19.25% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   20 ലക്ഷം രൂപ വരെ /വായ്പ തുകയുടെ  2.25% വരെ 

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റു വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

   Gold Loan Car Loan Home Loan Business Loan
   TWL LAP Credit Card Education Loan

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് വ്യക്തമായ പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രതിനിധികൾ പേർസണൽ ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ ഉടനീളവും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വേഗത്തിൽ ലളിതമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതവും, സുതാര്യവുമാണ്.
   ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്.
   വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നു.
   വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും, ഫീസും ഈടാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ നിരക്ക് കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയും. അതിയായി കാലാവധി, ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക, പലിശ നിരക്ക് എന്നി മൂല്യങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതിയാകും.

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയം

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സാധാരണ ഗതിയിൽ പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിക്കുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് 2 ആഴ്ച്ചയോ 15 ദിവസങ്ങളോ സമയം എടുക്കുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താവ് ആണെങ്കിൽ പ്രീ – അപ്പ്രൂവ്ഡ് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ മുതൽ 1 മുതൽ 3 ദിവസങ്ങൾക്കുളിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് സംവിധാനം ഉണ്ട്. പേർസണൽ ലോൺ തുക കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതു സമയവും പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. വായ്‌പ്പാ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് കുടിശിക തുകയുടെ 2 % മുതൽ 4 % വരെ ഫീസ് ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പ്രീ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇ എം ഐ

   Rate
   5 Yrs
   4 Yrs
   3 Yrs
   10.50%
   2149
   2560
   3250
   11.00%
   2174
   2584
   3273
   11.50%
   2199
   2608
   3297
   12.00%
   2224
   2633
   3321
   12.50%
   2249
   2658
   3345
   13.00%
   2275
   2682
   3369
   13.50%
   2300
   2707
   3393
   14.00%
   2326
   2732
   3417
   14.50%
   2352
   2757
   3442
   15.00%
   2378
   2783
   3466

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതികൾ

   വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ

   വിവാഹവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതി ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വായ്‌പ്പാ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നു. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വിവാഹ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്

   ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായുള്ള വ്യക്തികള്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ മറ്റു ഇളവുകളോടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് 10.50 % മുതൽ ആണ് ഈടാക്കുന്നത്.

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഡോക്ടർമാർക്ക്

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർ ഡോക്ടർ പ്ലസ് പീ രസോണാൽ ലോൺ പദ്ധതി ഡോക്ടര്സിനു ഇളവുകയുടെയും, കൂടുതൽ കാലാവധിയോടും കൂടെ പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നു. ഈ ലോൺ തുക വ്യക്തിപരമോ അതല്ല എങ്കിൽ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക.

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പെൻഷൻ ലഭിക്കിന്നവർക്ക്

   മുതിർന്ന പൗരൻ മാർക്കും പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുന്നവർക്കും ,അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷം ഉള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതികൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്നു.

   • പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ
   • ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർ പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതി 75 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ.
   • പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 10.50 %മുതൽ.

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ

   ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലേക്ക് നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ മാറ്റുന്നതിനെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലാവധിയോടെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ തിരിച്ചടങ് കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഈ സംവിധാനം ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക. എന്നാൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുമ്പോൾ നിലവിൽ പേർസണൽ ലോൺ ഏതു ബാങ്കിൽ ആണോ ആ ബാങ്കിൽ തന്നെ മുൻ‌കൂർ അടക്കുന്നതിന്റെ ഫീസും ബാങ്ക് ഫീസും അടക്കേണ്ടതായി ഉണ്ട്.

   • കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്
   • കൂടുതൽ വായ്‌പ്പാ കാലാവധി

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

   നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോനിന്നു പുറമെ വീണ്ടും പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ തുക മറ്റൊരു ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാതെ പണം ലഭിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സംവിധാനം ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്. നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ മേൽ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുൻപേ വായ്‌പ്പാ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നു.
   പേർസണൽ ലോൺ ഇന്റെ കുറഞ്ഞത് 9 തവണകൾ മുടങ്ങാതെ അടച്ചിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആണ് ഈ സംവിധാനം ലഭിക്കുക.
   കുറഞ്ഞത് 50000 രൂപ ആണ് ടോപ് അപ്പ് സംവിധാനം വഴി വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുക.

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 2 മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   • നേരിട്ട് അടുത്തുള്ള ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എന്ത് എന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്.
   • വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബാങ്കിന്റെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പോർട്ടൽ മുഖേന വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയും.

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

   നേരിട്ട് ബാങ്ക് സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   അതല്ല എങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യവെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   • ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
   • പേർസണൽ ലോൺ സെഗ്മെന്റ് സന്ദർശിക്കുക.
   • പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
   • ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തോഴിൽ എന്ന വിവഭാഗത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം
   • ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെടുകയും പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
   • രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.
   • കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ഓൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
   • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വിളിക്കുക – 9878981166

   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

   ✅ എന്താണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ?
   വേഗത്തിൽ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഏടുകൾ ഒന്നും തന്നെ നൽകാതെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം വായ്‌പ്പാ നൽകുന്ന പദ്ധതി ആണ് പേർസണൽ ലോൺ.

   ✅ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
   പെസോണാൽ ലോൺ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപ് യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ രേഖകൾ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചാൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. നല്ല സിബിൽ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുക എളുപ്പം ആണ്. വായ്‌പ്പാ തിരിച്ചടവ് ഇ എം ഐ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ്?
   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9.99 % ആണ്. പലിശ ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയും.

   ✅ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?
   E = P x R x [(1+R)^N] / [(1+R)^N-1] എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ നിരക്ക് കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയും.
   p – ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക
   r – പലിശ നിരക്ക്
   n – വായ്‌പ്പാ കാലാവധി

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ തുക എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ?
   ബില് അടക്കുന്നത് മുതൽ വിവാഹം, മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   ✅ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയുമോ?
   തിരിച്ചടക്കേണ്ട വായ്‌പ്പാ തുക കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിന് പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. 12 മാസം കുറഞ്ഞത് ഇ എം ഐ അടച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആണ് വായ്‌പ്പാ തുക മുൻ‌കൂർ അടക്കാൻ കഴിയുക. കുടിശിക തുകയുടെ 4 % വരെ ആണ് മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഈടാക്കുക

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ തുക എങ്ങനെ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കം?
   ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ പാൻ കാർഡും മറ്റു ലോൺ രേഖകളും ആയി സന്ദർശിക്കുക
   കുടിശിക തുകയും മറ്റു ഫീസ് നിരക്കുകളും ചോദിച്ചു അറിയുക.
   വായ്‌പ്പാ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് എഴുതി സമർപ്പിക്കുക.
   തുക ചെക്ക്, ക്യാഷ് തുടങ്ങി മാർഗങ്ങളിലൂടെ അടക്കുക.
   ലോൺ ക്ലോസ് ആവുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ തുക എങ്ങനെ അടക്കാൻ കഴിയും?
   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ഷൻ സംവിധാനം വഴിയോ മറ്റു ഓൺലൈൻ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ തുക എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും?
   പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ ഓൺലൈൻ ആയി വളരെ വേഗത്തിൽ അടക്കാൻ കഴിയും. അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്.
   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പയ്മെന്റ്റ് പേജ് സന്ദർശിക്കുക.
   പേ ഓൺലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ലോൺ നമ്പറും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബിർത്തും നൽകുക.
   നെറ്റ് ബാങ്കർ സെലക്ട് ചെയ്ത് പണം അടക്കുക.
   നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പയ്മെന്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക് നിങ്ങൾ നയിക്കപെടും.
   പണം അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തുക അടച്ചിന്റെ മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
   പേ ടിഎം ഉപയോഗിച്ചും ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ തുക ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   ✅ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമഫ്റപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
   അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ എന്നിവ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ ആണെങ്കിൽ ഐ ടി ആർ ഫിലിസും വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

   ✅ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അറിയാം?
   പല മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
   ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ചു ചെക്ക് ദി സ്റ്റാറ്റസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വായ്പ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാം.
   ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു ഉദ്യോഗസ്‌തുറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ?
   ബാങ്കിൽ നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ മേലെ പണം വായ്‌പ്പാ എടുക്കുന്നതിനു ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് എന്ന് പറയുക. മുടക്കം വരുത്താതെ 9 തവണകൾ അടച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭ്യമാക്കുക. 50000 ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാതെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
   ഇ എം ഐ അടക്കുന്നതിൽ മുടക്കം വരുത്തിയാൽ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നും പിഴ പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും അടക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച്ച വരുത്തിയാൽ ബാങ്ക് നിയമ നടപടികളും ആയി മുൻപോട്ട് പോകുന്നതാണ്.

   ✅ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും?
   ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

    

    

   Table of Contents

   Menu