കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

⋆ Interest Rate 9.99% ⋆

Check Special Offers During COVID-19

   I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.

   Why us?

   Rates as low as 9.99%*
   Loans Up to 30 Lacs
   Same Day Disbursal
   Doorstep Service
   Unbiased Experts Advice

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

   യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
   വയസ് 21 മുതൽ 58 വരെ
   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 600, അതിൽ കൂടുതലോ
   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2275 രൂപ
   കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ.
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 50000 രൂപ
   പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  10 ലക്ഷം രൂപ

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രയോജനങ്ങൾ

   Canara Bank Personal Loan


   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
   വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
   വരുമാനം Rs 15000 പ്രതിമാസം 
   തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി 

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ, ഫീസ്

   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്  3 %
   സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
   ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
   പിഴ പലിശ  2 %
   ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല


   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

   ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
   തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

                             അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

   ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ

   ആധാർ കാർഡ്

   ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

   റേഷൻ കാർഡ്‌.

   വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

   വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
   അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
   അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ


   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

   Canara bank  9.99%  12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  20 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 1% വരെ 
   HDFC Bank 11.25%  മുതൽ 21.50% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  40 ലക്ഷം രൂപ വരെ  / വായ്പ തുകയുടെ 2.50% വരെ 
   Bajaj Finserv  12.99%  മുതൽ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   25 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 3.99% വരെ 
   Axis Bank 15.75%  മുതൽ 24% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  50,000 രൂപ മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ  2% വരെ 
   Citibank  10.99%  മുതൽ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   30 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 3% വരെ 
   ICICI Bank 11.50% to 19.25% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   20 ലക്ഷം രൂപ വരെ /വായ്പ തുകയുടെ  2.25% വരെ


   കാനറാ ബാങ്ക് മറ്റു വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

   Canara Bank Gold Loan Canara Bank Car Loan Canara Bank Home Loan Canara Bank Business Loan
   Canara Bank TWL Canara Bank LAP Canara Bank Credit Card Canara Bank Education Loan

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു ഫോം പൂരിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും, ഞങ്ങളുടെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയും?

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ പ്രതിമാസ ഇ എം ഐ എത്ര എന്ന് കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയം

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ സമയം 48 മണിക്കൂർ മുതൽ 72 മണിക്കൂർ വരെ ആണ്.

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്

   പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് കാനറാ ബാങ്ക് ഫീസ് ഒന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല.

   കാനറാ ബാങ്ക് പ്രീകാൽക്കുലറെഡ് ഇ എം ഐ നിരക്കുകൾ

   Rate
   5 Yrs
   4 Yrs
   3 Yrs
   10.50%
   2149
   2560
   3250
   11.00%
   2174
   2584
   3273
   11.50%
   2199
   2608
   3297
   12.00%
   2224
   2633
   3321
   12.50%
   2249
   2658
   3345
   13.00%
   2275
   2682
   3369
   13.50%
   2300
   2707
   3393
   14.00%
   2326
   2732
   3417
   14.50%
   2352
   2757
   3442
   15.00%
   2378
   2783
   3466

   കാനറാ ബാങ്ക് വിവിധ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ


   കാനറാ ബാങ്ക് വിവാഹ വായ്‌പ്പാ

   വിവാഹവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കാനറാ ബാങ്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നതാണ്.

   ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

   ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വ്യക്തി പരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കാനറാ ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പലിശ നിരക്കിൽ കുറവുകളും മറ്റു ഇളവുകളും ബാങ്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു.

   ഡോക്ടര്സിനു കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

   വ്യക്തിപരവും ജോലിയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഡോക്ടര്സിനു കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നു. തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ ഇളവുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക്

   ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നു. പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക.

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

   നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ നിരക്കുകൾ കൂടുതൽ ആണ് എങ്കിൽ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് ലോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സംവിധാനം ഉണ്ട്..
   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്
   നിലവിൽ ഒരു പേർസണൽ ലോൺ ഉള്ളപ്പോൾ അതിനു മേലെ തന്നെ കൂടുതൽ പണം ലോൺ എടുക്കുന്നതിനു ബാങ്ക് അനുവദിക്കുന്നു.

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എന്ത് എന്ന് അറിയുന്നതിന് കാനറാ ബാങ്ക് ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുകയോ .
   കസ്റ്റമർ കെയർ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവരങ്ങൾ നൽകുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

   കാനറാ ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്

   ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
   പേജിൽ കാണുന്ന ഫോമിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
   ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതാണ്.
   രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുക.

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം സൗജന്യവും, ലളിതവും, സുതാര്യവും ആണ്.

   കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

   ✅ കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം ?
   നേരിട്ട് കാനറാ ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ കാനറാ ബാങ്കിന്റെ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ് ?
   പ്രതിവർഷം 9.99 % ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് എത്ര വയസ് പ്രായം വേണം ?
   21 വയസ് മുതൽ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക.

   ✅ കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എത്ര വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ലോൺ ലഭിക്കും?
   60 വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക.

   ✅ കുറഞ്ഞത് എത്ര രൂപ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്?
   25000 രൂപ ആണ് കുറഞ്ഞത് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക.

   ✅ എത്ര രൂപ വരെ കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക ?
   10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക.

   ✅ പേർസണൽ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
   അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, അടുത്താൽ എടുത്ത പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, ശമ്പളവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ഫീസ് എത്ര ആണ്?
   ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ഫീസ്.

   ✅ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കും?
   ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഒപ്പം വരുമാനത്തിന്റെയോ, തൊഴിലിന്റെയോ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

   ✅ കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി എത്ര ആണ്?
   60 മാസം വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സിബിൽ സ്കോർ എത്ര വേണം ?
   750, അതിനു മേലെയോ സിബിൽ സ്കോർ ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക.

   ✅ മുൻ‌കൂർ അംഗീകൃത പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
   കാനറാ ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ കസ്റ്റമർ കെയർ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, വായ്‌പ്പാ തുക, പലിശ, കാലാവധി ഇനി മൂല്യങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അറിയാൻ കഴിയും.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ അടക്കാം ?’
   കാനറാ ബാങ്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   ✅ കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അടച്ചു തീർക്കാം?
   ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു കുടിശിക തുക മുഴുവൻ ആയി അടച്ചു ബാധ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റിയത് മതിയാകും.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അറിയാം?
   ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ സന്ദർശിച്ചോ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു വിവരങ്ങൾ നൽകിയോ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയും.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി ആയി അടച്ചു തീർക്കാം?
   ബാങ്കിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് മുഖാന്തരം കുടിശിക തുക മുഴുവൻ അടച്ചു രസീത് സേവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ ഓൺലൈനായി അടച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയും.

   ✅ കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി അടക്കാം ?
   പേർസണൽ ലോൺ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പേജ് വഴി പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാൻ കഴിയും.

   ✅ കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് എങ്ങനെ അറിയാം?
   കാനറാ ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് അറിയാൻ കഴിയും.

    കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?
   കാനറാ ബാങ്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് പിഡിഎഫ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ?
   കാനറാ ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകിയാൽ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേനയും പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാതെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവ്ക്കും?
   പേർസണൽ ലോൺ തിരിച്ചു അടക്കുന്നതിൽ പിഴവ് വരുത്തിയാൽ ബാങ്ക് പിഴ പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്. വീണ്ടും മുടക്കം വരുത്തുന്ന പക്ഷം ബാങ്ക് നിയമ നടപടികൾ ആയി മുൻപോട്ടു പോകുന്നതാണ്.

   ✅ കാനറാ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ അറിയാം?
   ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ സന്ദർശിച്ചോ, കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   Table of Contents

   Menu