സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ

⋆ Interest Rate 9.99% ⋆

Check Special Offers During COVID-19

   I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.

   Why us?

   Rates as low as 9.99%*
   Loans Up to 30 Lacs
   Same Day Disbursal
   Doorstep Service
   Unbiased Experts Advice

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

   യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
   വയസ് 21 മുതൽ 58 വരെ
   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 600, അതിൽ കൂടുതലോ
   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2275 രൂപ
   കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ.
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 50000 രൂപ
   പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  10 ലക്ഷം രൂപ


   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പ്രയോജനങ്ങൾ

   Central Bank of India Personal Loan


   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
   വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
   വരുമാനം Rs 15000 പ്രതിമാസം 
   തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി 


   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ്

   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്  3 %
   സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
   ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
   പിഴ പലിശ  2 %
   ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല


   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

   ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
   തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

                             അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

   ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ

   ആധാർ കാർഡ്

   ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

   റേഷൻ കാർഡ്‌.

   വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

   വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
   അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
   അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

   Central Bank of India 9.99%  12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  20 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 1% വരെ 
   HDFC Bank 11.25%  മുതൽ 21.50% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  40 ലക്ഷം രൂപ വരെ  / വായ്പ തുകയുടെ 2.50% വരെ 
   Bajaj Finserv  12.99%  മുതൽ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   25 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 3.99% വരെ 
   Axis Bank 15.75%  മുതൽ 24% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  50,000 രൂപ മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ  2% വരെ 
   Citibank  10.99%  മുതൽ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   30 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 3% വരെ 
   ICICI Bank 11.50% to 19.25% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   20 ലക്ഷം രൂപ വരെ /വായ്പ തുകയുടെ  2.25% വരെ 

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റു വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

   Central Bank of India Gold Loan Central Bank of India Car Loan Central Bank of India Home Loan Central Bank of India Business Loan
   Central Bank of India TWL Central Bank of India LAP Central Bank of India Credit Card Central Bank of India Education Loan

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഇതുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം ?

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
   ഏതു ബാങ്കിൽ നിന്ന് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി എളുപ്പം ആണ്.
   കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പേർസണൽ ലോൺ കലെ കുറിച്ച് ഡയൽ എ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.
   സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഒരു വിശ്സ്ത സുഹൃത്തും ഉപദേഷ്ടാവും ആണ്.

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്.
   ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രതിനിധികൾ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും ഫീസും ഉള്ള ബാങ്കിൽ നിന്ന് പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയും?

   പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ പ്രതിമാസ ഇ എം ഐ എത്ര എന്ന് കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയം

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ സമയം ഒരു ആഴ്ച്ച മുതൽ 2 മാസം വരെ ആണ്. പേർസണൽ ലോൺ ഈടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോൺ ആയതിനാൽ പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബാങ്ക് സമയം എടുത്ത് ബാങ്ക് രേഖകളും വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്

   പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫീസ് ഒന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല. പേർസണൽ ലോൺ ആദ്യ തവണ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായ്‌പ്പാ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്. തിരിച്ചു അടയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വായ്‌പ്പാ തുക മുഴുവൻ ലഭിച്ചാൽ പേർസണൽ ലോൺ ഏതു സമയവും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്.

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

   Rate
   5 Yrs
   4 Yrs
   3 Yrs
   10.50%
   2149
   2560
   3250
   11.00%
   2174
   2584
   3273
   11.50%
   2199
   2608
   3297
   12.00%
   2224
   2633
   3321
   12.50%
   2249
   2658
   3345
   13.00%
   2275
   2682
   3369
   13.50%
   2300
   2707
   3393
   14.00%
   2326
   2732
   3417
   14.50%
   2352
   2757
   3442
   15.00%
   2378
   2783
   3466

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവിധ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവാഹ വായ്‌പ്പാ

   ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്ന് വിവാഹം. വിവാഹ ചെലവുകൾക്ക് അധികം പണവും ആവശ്യമാണ്. വിവാഹവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നതാണ്.

   ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ.

   ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വ്യക്തി പരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പലിശ നിരക്കിൽ കുറവുകളും മറ്റു ഇളവുകളും ബാങ്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു.

   ഡോക്ടര്സിനു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോൺ

   വ്യക്തിപരവും ജോലിയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഡോക്ടര്സിനു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നു. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക്

   ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നു. പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകളും പ്രത്യേക നിരക്കുകളും ബാങ്ക് നൽകുന്നു.

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

   നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ നിരക്കുകൾ കൂടുതൽ ആണ് എങ്കിൽ മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സംവിധാനം ഉണ്ട്. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭ്യമാകാൻ ഡയൽ എ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

   നിലവിൽ ഒരു പേർസണൽ ലോൺ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ പണം ആവശ്യമായി വന്നാൽ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ലോൺ മുകളിൽ ആണ് പണം ലഭിക്കുക. പുതിയ ഒരു ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പേർസണൽ സ്ഥിതി എന്ത് എന്ന് അറിയുന്നതിന് പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.
   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു സ്ഥിതി അറിയാവുന്നതാണ്.
   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കസ്റ്റമർ കെയർ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതമാണ്.
   അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്

   • ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
   • പേജിൽ കാണുന്ന ഫോമിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
   • ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതാണ്.
   • രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുക.

   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
   2 മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   നേരിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു അപേക്ഷ നൽകി രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
   ഓൺലൈൻ ആയി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ എത്ര ആണ് ഈടാക്കുന്നത് ?
   പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9.99 % ആണ് ഈടാക്കുന്നത്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എത്ര വയസ് പ്രായം ഉണ്ടാവണം ?
   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന് കുറഞ്ഞത് 21 വയസ് പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

   ✅ എത്ര വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കും ?
   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് 60 വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ എത്ര രൂപ ആണ് കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക ?
   പേർസണൽ ലോൺ കുറഞ്ഞ തുകയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു നിബന്ധനകൾ ഒന്നും ഇല്ല.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എത്ര രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കും?
   10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പരമാവധി തുക.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ് ?
   അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, അടുത്താൽ എടുത്ത പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, ശമ്പളവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ഫീസ് എത്ര ആണ് ?
   ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ്.

   ✅ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം ?
   ഇളവുകളോടെ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ഐ ടി ആർ ഫയലുകൾ, 2 വർഷത്തെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ തെളിവുകൾ ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി എത്ര ആണ് ?
   48 മാസം വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പരമാവധി കാലാവധി.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സിബിൽ സ്കോർ എത്ര ആണ് ?
   കുറഞ്ഞത് 750 അതിനു എംഎൽഎയോ സിബിൽ സ്കോർ ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുൻ‌കൂർ അംഗീകൃത പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമോ?
   ഡയൽ എ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിച്ചാൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുൻ‌കൂർ അംഗീകൃത പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു പേജിൽ കാണുന്ന ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ അടക്കാം ?
   ഇ എം ഐ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നേരിട്ട് പിടിക്കുന്നതാണ്. നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയും പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അടച്ചു തീർക്കാം ?
   പേർസണൽ ലോൺ കുടിശിക തുക മുഴുവൻ അടച്ചു തീർത്തു ബാങ്കിൽ നിന്നും ബാധ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും?
   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന ഓൺലൈനായി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ തുക എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അടച്ചു തീർക്കാം ?
   താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങളിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ തുക ഓൺലൈൻ ആയി അടച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
   ഗൂഗിളിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പേജ് സന്ദർശിക്കുക.
   വിവരങ്ങൾ നൽകി പേജിൽ ,ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
   പേർസണൽ ലോൺ തുക അടക്കുക.
   തിരിച്ചു അടവിന്റെ രസീത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാം ?
   പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അടക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും?
   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് എത്ര എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?
   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ആപ്പ് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ?
   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്തുള്ള ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാതെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
   ഇ എം ഐ തുക അടക്കാതെ വന്നാൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് പിഴ പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്. ഇ എം ഐ അടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന ബാലൻസ് ട്രാൻഫർ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും?
   സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖായുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   Table of Contents

   Menu