ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ

⋆ Interest Rate 9.99% ⋆

Check Special Offers During COVID-19

   I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.

   Why us?

   Rates as low as 9.99%*
   Loans Up to 30 Lacs
   Same Day Disbursal
   Doorstep Service
   Unbiased Experts Advice

   ഐ സി ഐ സി പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

   യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
   വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2148 രൂപ
   കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ.
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 50000 രൂപ
   പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  10 ലക്ഷം രൂപ

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
   വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
   വരുമാനം Rs 25000 പ്രതിമാസം
   തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ്

   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
   ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
   പിഴ പലിശ ഇല്ല
   ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

   ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
   തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ                           അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ
   ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ ആധാർ കാർഡ്

   ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

   റേഷൻ കാർഡ്‌.

   വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

   വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
   അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
   അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കാൽക്യൂലെറ്റോർ

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

   Bank Interest Rate Tenure Loan Amount & Proc Fee
   PNB 9.99% 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 1% വരെ
   HDFC Bank 11.25%  മുതൽ 21.50% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ  / വായ്പ തുകയുടെ 2.50% വരെ
   Bajaj Finserv  12.99%  മുതൽ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  25 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 3.99% വരെ
   Axis Bank 15.75%  മുതൽ 24% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ 50,000 രൂപ മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ  2% വരെ
   Citibank  10.99%  മുതൽ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  30 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 3% വരെ
   ICICI Bank 11.50% to 19.25% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  20 ലക്ഷം രൂപ വരെ /വായ്പ തുകയുടെ  2.25% വരെ

   മറ്റു വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

   ICICI Gold Loan ICICI Car Loan ICICI Home Loan ICICI Business Loan
   ICICI TWL ICICI LAP ICICI Credit Card ICICI Education Loan

   എന്തുകൊണ്ട് ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം ?

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് വ്യക്തമായ പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തികളുടെ ഒരു ടീം ആണ്. ഡയല് എ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തു നിന്നും അനുയോജ്യമായ വായ്‌പ്പാ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വേഗത്തിൽ ലളിതമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം സൗജന്യവും സുതാര്യവുമാണ്.

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി പ്പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു വളരെ ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രം ആണ് ഉള്ളത്.
   വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നു.
   വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   രേഖകൾ വീട്ടിൽ വന്നു ശേഖരിക്കുന്നതിന് അവസരം ഉണ്ട്.

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടാം?

   താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്യൂലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇ എം ഐ നിരക്ക് കണക്കു കൂട്ടാവുന്നതാണ്. വായ്‌പ്പാ തുക, പലിശ നിരക്ക്, കാലാവധി എന്നി വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതിയാകും.

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയം

   സാധാരണ ആയി ഒരു പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഒരു ആഴ്ച്ച ആൺ സമയം ആവശ്യം ആയി വരുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവ് ആണ് എങ്കിൽ 72 മണിക്കൂറിനു ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിക്ക് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 2.25 % ആണ്.

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ തിരിച്ചു അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്

   ലോൺ പ്രീപെയ്‌മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോൺ തുക ഭാഗികമായി മുൻ‌കൂർ അടക്കുക. വായ്‌പ്പാ തുക ഭാഗികമായോ മുഴുവനായോ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുൻപ് അടക്കാൻ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് അനുവദിക്കുന്നു. പേർസണൽ ലോൺ ആദ്യ 6 തവണകൾ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മുൻ‌കൂർ ആയി തുക അടക്കാവുന്നതാണ്. കുടിശിക തുകയുടെ 5 % ആണ് മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്.

   പേർസണൽ ലോൺ പ്രീ കാൽക്യൂലെറ്റഡ് ഇ എം ഐ

   Rate
   5 Yrs
   4 Yrs
   3 Yrs
   10.50%
   2149
   2560
   3250
   11.00%
   2174
   2584
   3273
   11.50%
   2199
   2608
   3297
   12.00%
   2224
   2633
   3321
   12.50%
   2249
   2658
   3345
   13.00%
   2275
   2682
   3369
   13.50%
   2300
   2707
   3393
   14.00%
   2326
   2732
   3417
   14.50%
   2352
   2757
   3442
   15.00%
   2378
   2783
   3466

   ശമ്പളം കൈപറ്റുന്നവർക്ക് ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ

   ശമ്പളം കൈപറ്റുന്നവർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നു. അപേക്ഷകന് പ്രതിമാസം 30000 രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒപ്പം കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പേർസണൽ ലോൺ തിരിച്ചടവ് വളരെ ലളിതമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ ലോൺ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു ഭാരം ആവില്ല.

   സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

   സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു വർഷം മുതൽ 5 വര്ഷം വരെ കാലാവധിയിലേക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. അപേക്ഷകന്റെ പ്രായ പരിധി 21 വയസ് മുതൽ 65 വയസ് വരെ ആണ്. ഒപ്പം ഒരു വര്ഷം കുറഞ്ഞത് 15 ലക്ഷം രൂപ വ്യക്തിക്ക് ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാകണം. ഒപ്പം സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക.

   വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ

   വിവാഹവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഐ സി ഐ സി ഐ  വായ്‌പ്പാ പദ്ധതി ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വായ്‌പ്പാ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നു.

   ഡോക്ടര്സിനു പേർസണൽ ലോൺ

   കുറഞ്ഞത് 4 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രവർത്തന പരിചയം ഉള്ള ഡോക്ടര്സിനു ഇളവുകയുടെയും, കൂടുതൽ കാലാവധിയോടും കൂടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലോൺ തുക വ്യക്തിപരമോ അതല്ല എങ്കിൽ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

   ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ

   ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായുള്ള വ്യക്തികള്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ മറ്റു ഇളവുകളോടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഫെൻസ് പേർസണൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ഫീസ് ഈടാക്കാതെ തന്നെ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്കുള്ള പേർസണൽ ലോൺ

   മുതിർന്ന പൗരൻ മാർക്കും പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുന്നവർക്കും ,അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷം ഉള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതികൾ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു

   കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ തുക – 25000 രൂപ
   കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്
   പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ

   ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലേക്ക് നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ മാറ്റുന്നതിനെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലാവധിയോടെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ തിരിച്ചടങ് കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഈ സംവിധാനം ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക. എന്നാൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുമ്പോൾ നിലവിൽ പേർസണൽ ലോൺ ഏതു ബാങ്കിൽ ആണോ ആ ബാങ്കിൽ തന്നെ മുൻ‌കൂർ അടക്കുന്നതിന്റെ ഫീസും ബാങ്ക് ഫീസും അടക്കേണ്ടതായി ഉണ്ട്.
   ഇതിനു വളരെ ലളിതമായ നടപടി ക്രമം ആണ് ഉള്ളത്.

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

   നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോനിന്നു പുറമെ വീണ്ടും പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ തുക മറ്റൊരു ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാതെ പണം ലഭിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സംവിധാനം ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്. നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ മേൽ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുൻപേ വായ്‌പ്പാ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥിരമായി മുടക്കം വരുത്താതെ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കു. വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നു.

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

   നേരിട്ട് ബാങ്ക് സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   അതല്ല എങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
   പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
   ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെടുകയും പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
   അനുയോജ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന ബാങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക
   രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കുക.

   ഐ സി ഐ സി പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

   ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിക്കുക. അവിടെ പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും.
   ഓൺലൈൻ ആയി വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.
   ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു ലോൺ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക.
   ഇമെയിൽ വഴി പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ ബാങ്കിന് നൽകി പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയുക.
   ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിന്റെ ഐ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയും

   ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം ?
   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വേഗത്തിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ നടപടി ക്രമങ്ങൾ വഴി പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ് ?
   പ്രതിവർഷം 9.99 % ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്. നിരക്കിൽ വ്യതാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

   ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എത്ര വയസ് ഉണ്ടാകണം ?
   കുറഞ്ഞത് 21 വയസ് പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയു

   എത്ര വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം ?
   65 വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   എത്ര രൂപ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക?
   പേർസണൽ ലോൺ കുറഞ്ഞത് 50000 രൂപ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്.

   പരമാവധി എത്ര രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കും ?
   20 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക.

   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം ആയ രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ് ?
   ആധാർ കാർഡ, പാസ്പോർട്ട്, പാൻ കാർഡ്, ഫോട്ടോകൾ , വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ എന്നിവ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ഉ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ.

   ഐ സി ഐ സി ഐ  ബാങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ഫീസ് എത്ര ആണ് ?
   ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മൂതൽ 2 % വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ഫീസ്.

   സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കും ?
   കൃത്യമായ വരുമാനവും, നല്ല ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയും ഉള്ളവർക്ക് 12 മാസം മുതൽ 60 പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി എത്ര ആണ് ?
   60 മാസം വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.

   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കാൻ സിബിൽ സ്കോർ എത്ര വേണം ?
   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750 ആവശ്യം ആണ്.

   ഐ സി ഐ സി ഐ പ്രീ അപ്പ്രൂവ്ഡ് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുമോ ?
   പ്രീ അപ്പ്രൂവ്ഡ് പേർസണൽ ലോൺ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
   വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഡയല് എ ബാങ്കിനെയും സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?
   ഏതെങ്കിലും ഇ എം ഐ കാൽകലെട്ടറിൽ വായ്‌പ്പാ തുക, കാലാവധി പലിശ നിരക്ക് എന്നി മൂല്യങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയും.

   പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ അടക്കാം ?
   നെറ്റ് ബാങ്കിൽ സംവിധാന ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ നേരിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നും പണം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അടച്ചു തീർക്കാം ?
   വായ്‌പ്പാ തിരിച്ചു അടക്കേണ്ട തുക മുഴുവൻ നിങ്ങളിടെ പക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായ്‌പ്പാ മുൻ‌കൂർ തിരിച്ചു അടയ്ക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇ എം ഐ തീരുന്നതാണ്.

   ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും?
   ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടു അതല്ല എങ്കിൽ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചോ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയും.

   ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അടച്ചു തീർക്കാം ?
   ഓൺലൈൻ ആയി ഡയല് എ ബാങ്ക് മുഖേനയോ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയും.

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും ?
   പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ ഓൺലൈൻ ആയി നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും ?
   ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പേർസണൽ ലോൺ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് അറിയാൻ കഴിയും. അതല്ല എങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചാൽ മതിയാകും.

   ഐ സി ഐ സി ഐ പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ?
   ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേനയും സ്റ്റെമെന്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ?
   ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചോ അതല്ല എങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിച്ചോ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാതെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ?
   ഇ എം ഐ അടക്കുന്നതിൽ മുടക്കം വന്നാൽ ബാങ്ക് കുടിശിക തുകയുടെ 2 % പിഴ പലിശ ഈടാക്കുന്നതാണ്. മാത്രം അല്ല അത് അപേക്ഷകന്റെ സിബിൽ സ്കോറിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്.

   ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും?
   പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അറിയാൻ ബാങ്കും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയാകും അതല്ല എങ്കിൽ ഡയല് എ ബാങ്ക് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയാകും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.

   Table of Contents

   Menu