മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ

⋆ Interest Rate 9.99% ⋆

Check Special Offers During COVID-19

   I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.

   Why us?

   Rates as low as 9.99%*
   Loans Up to 30 Lacs
   Same Day Disbursal
   Doorstep Service
   Unbiased Experts Advice

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

   യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
   വയസ് 21 മുതൽ 58 വരെ
   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2148 രൂപ
   കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 36 മാസം വരെ.
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക  50000 രൂപ
   പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  5 ലക്ഷം രൂപ

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
   വയസ് 21 മുതൽ 58 വരെ
   വരുമാനം Rs 25000 പ്രതിമാസം
   തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ്

   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് 3 %
   സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
   ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
   പിഴ പലിശ  2 %
   ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

   ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
   തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ                           അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ
   ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ ആധാർ കാർഡ്ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

   റേഷൻ കാർഡ്‌.

   വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

   വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
   അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
   അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

   EMI Calculator

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളും ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

   Particulars Manappuram HDFC Bank Bajaj Finserv Axis Bank Citibank ICICI Bank
   Interest Rate 9.99% 11.25% to 21.50% Starting from 12.99% 15.75% to 24% Starting from 10.99% 11.50% to 19.25%
   Tenure 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months
   Loan amount Up to Rs. 5 lakh Up to Rs. 40 lakh Up to Rs. 25 lakh Rs. 50,000 to Rs. 15 lakh Up to Rs. 30 lakh Upto Rs. 20 lakh
   Processing Fee 1%-2% Up to 2.50% of the loan amount Up to 3.99% of the loan amount Up to 2% of the loan amount Up to 3% of the loan amount Up to 2.25% of the loan amount

   മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

   Manappuram Gold Loan Manappuram Car Loan Manappuram Home Loan Manappuram Business Loan
   Manappuram TWL Manappuram LAP Manappuram Credit Card Manappuram Education Loan

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയല് എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം 

   ഡയൽ എ ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങളിലൂടനീളം സേവനം ലഭിക്കുന്നു.
   ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രതിനിധികൾ നിങ്ങളെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ അറിയാം

   പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കു കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക, കാലാവധി, പലിശ നിരക്ക് എന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതിയാകും.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ആയ സമയം

   24 മണിക്കൂർ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സമയം ആവശ്യം.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്

   ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയെ ആശ്രയിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടയ്ക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ പ്രീ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇ എം ഐ

   Rate 5 Yrs 4 Yrs 3 Yrs
   10.50% 2149 2560 3250
   11.00% 2174 2584 3273
   11.50% 2199 2608 3297
   12.00% 2224 2633 3321
   12.50% 2249 2658 3345
   13.00% 2275 2682 3369
   13.50% 2300 2707 3393
   14.00% 2326 2732 3417
   14.50% 2352 2757 3442
   15.00% 2378 2783 3466

   മണപ്പുറം മറ്റു വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

   മണപ്പുറം വിവാഹ വായ്പ്പ

   മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൽ നിന്നും വിവാഹ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതല്ല.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്

   സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോസ്ഥർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ ഡോക്ടര്സിനു

   5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഡോക്ടർമാർക്ക് മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക്

   പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർക്കായി വായ്‌പ്പാ പദ്ധതി ഇല്ല.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫെർ

   തുക അടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫെർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

   കൂടുതൽ തുക ആവശ്യം ആയി വന്നാൽ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

   മണപ്പുറം വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയോ, ശാഖാ നേരിട്ട സന്ദർശിച്ചോ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയും.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

   നേരിട്ട് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
   പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക
   ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
   ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ, മണപ്പുറം വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ്?
   ആകെ പേർസണൽ ലോൺ തുകയുടെ 9.99 % ആണ് പ്രതിവർഷം പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്.

   എത്ര വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്?
   കുറഞ്ഞത് 21 വൈസ് പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക.

   എത്ര വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്?
   70 വയസ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുക.

   പേർസണൽ ലോൺ കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക എത്ര ആണ്?
   പേർസണൽ ലോൺ കുറഞ്ഞ തുക 50000 രൂപ ആണ്.

   എത്ര രൂപ വരെ മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കും?
   പരമാവധി 75 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം ആയ രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
   അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ എന്നിവയാണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ.

   പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ഫീസ് എത്ര ആണ്?
   ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1% മുതൽ 2% വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങളുടെ ഫീസ്.

   സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാം?
   സ്ഥിരമായ വരുമാനവും, ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഐ ടി ആർ ഫയൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി എത്ര ആണ്?
   72 മാസം വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.

   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സിബിൽ സ്കോർ എത്ര വേണം?
   കുറഞ്ഞത് 750 ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സിബിൽ സ്കോർ ആവശ്യം.

   പ്രീ അപ്പ്രൂവ്ഡ് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?
   മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൽ നിന്നും പ്രീ അപ്പ്രൂവ്ഡ് ലോൺ ലഭിക്കുന്നതല്ല.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം?
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ അടക്കാം ?
   നേരിട്ടോ ഓൺലൈൻ ആയോ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം?
   ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു തുക അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അറിയാം ?
   ബാങ്ക് നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചോ പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയോ, വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി ക്ലോസ് ചെയ്യാം?
   ബാങ്കിന്റെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഓൺലൈൻ ആയി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയി അടക്കാം?
   നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് എങ്ങനെ അറിയാം?
   ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ വിളിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് എങ്ങനെ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം?
   ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം പേർസണൽ ലോൺ സ്റ്റെമെന്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ?
   അടുത്തുള്ള ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   മണപ്പുറം പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എങ്ങനെ അറിയാം?
   പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്

   Table of Contents

   Menu