പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

⋆ Interest Rate 9.99% ⋆

Check Special Offers During COVID-19

   I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.

   Why us?

   Rates as low as 9.99%*
   Loans Up to 30 Lacs
   Same Day Disbursal
   Doorstep Service
   Unbiased Experts Advice

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

   യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
   വയസ് 21 മുതൽ 58 വരെ
   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2148 രൂപ
   കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ.
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക  50000 രൂപ
   പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  20 ലക്ഷം രൂപ

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രയോജനകൾ

   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ ആയി തന്നെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ നിരക്കുകളും, കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്.
   പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക 20 ലക്ഷം രൂപ ആണ്.
   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതമാണ്.
   വളരെ കുറച്ചു രേഖകളും എഴുത്തുപണികളും മാത്രമേ ഉള്ളു.
   പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി 60 തവണകൾ ആണ്.
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വേഗത്തിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

   സിബിൽ സ്കോർ

   കുറഞ്ഞ 750

   വയസ്

   ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 21 –58 (at loan maturity)

   സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് – 28 to 65

   കുറഞ്ഞ വരുമാനം

   ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് – Rs. 20000 പ്രതിമാസം

   സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് – Rs. 15 ലക്ഷം പ്രതിവർഷം

   പ്രവൃത്തി പരിചയം

   ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് – 2 വർഷം

   സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് – 5 വർഷം

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ്

   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്  3 %
   സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
   ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
   പിഴ പലിശ  2 %
   ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യം ആയ രേഖകൾ

   ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
   തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

                             അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

   ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ

   ആധാർ കാർഡ്

   ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

   റേഷൻ കാർഡ്‌.

   വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

   വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
   അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
   അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

   ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

   3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ സ്ലിപ്
   കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റെമെന്റ്റ്.
   പൂരിപ്പിച്ചു, ഉപഭോക്താവ് ഒപ്പു വെച്ച പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷ ഫോം.
   തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ – അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്.
   വീടിന്റെ രേഖകൾ – ആധാർ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, റേഷൻ കാർഡ്‌. വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം ഏതേങ്കിൽം ഒരു രേഖ.
   സാലറി സെര്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോം

   സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

   3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ സ്ലിപ്
   ഇൻകം റാസ്‌ രേഖകൾ – കുറഞ്ഞത് 2 വര്ഷത്തേത്.
   പൂരിപ്പിച്ചു, ഉപഭോക്താവ് ഒപ്പു വെച്ച പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷ ഫോം.
   തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ – അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്.
   വീടിന്റെ രേഖകൾ – ആധാർ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, റേഷൻ കാർഡ്‌. വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം ഏതേങ്കിൽം ഒരു രേഖ.
   സാലറി സെര്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോം
   പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

   Rate
   5 Yrs
   4 Yrs
   3 Yrs
   10.50%
   2149
   2560
   3250
   11.00%
   2174
   2584
   3273
   11.50%
   2199
   2608
   3297
   12.00%
   2224
   2633
   3321
   12.50%
   2249
   2658
   3345
   13.00%
   2275
   2682
   3369
   13.50%
   2300
   2707
   3393
   14.00%
   2326
   2732
   3417
   14.50%
   2352
   2757
   3442
   15.00%
   2378
   2783
   3466

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് വ്യക്തമായ പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തികളുടെ ഒരു ടീം ആണ്.
   ഡയല് എ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തു നിന്നും അനുയോജ്യമായ വായ്‌പ്പാ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വേഗത്തിൽ ലളിതമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം സൗജന്യവും സുതാര്യവുമാണ്.

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി പ്പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു വളരെ ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രം ആണ് ഉള്ളത്.
   വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നു.
   വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   രേഖകൾ വീട്ടിൽ വന്നു ശേഖരിക്കുന്നതിന് അവസരം ഉണ്ട്.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

   പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനു ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക, പലിശ നിരക്ക്, കാലാവധി എന്നിവ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നൽകിയാൽ മതിയാകും. ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

   ഓൺലൈൻ ആയും ഓഫ്‌ലൈൻ ആയും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   ആവശ്യമായ രേഖകളും ആയി ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

   ഓൺലൈൻ ആയി ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   അതിനായി ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
   പേജിൽ കാണുന്ന ഫോമിൽ ആവശ്യം ആയ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
   ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും പേർസണൽ ലോൺ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
   ശേഷം അനുയോജ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രീ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇ എം ഐ

   Loan Amount @ Rate of Interest Tenure Of Loan
   1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
   2.5 lakh @ 11.25% Rs. 22,125 Rs. 11,681 Rs. 8,214 Rs. 6,492 Rs. 5,467
   5 lakh @ 12% Rs. 44,424 Rs. 23,536 Rs. 16,607 Rs. 13,166 Rs. 11,122
   10 lakh @ 12.5% Rs. 89,082 Rs. 47,307 Rs. 33,453 Rs. 26,579 Rs. 22,497
   15 lakh @ 13% Rs. 1,33,975 Rs. 71,312 Rs. 50,540 Rs. 40,241 Rs. 34,129

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് വിവിധ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

   ശമ്പളം കൈപറ്റുന്നവർക്ക് പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

   ശമ്പളം കൈപറ്റുന്നവർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്നു.
   12 മുതൽ 60 മാസം വരെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.

   സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

   സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും വ്യക്തിപരവും ബിസിനസ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു വർഷം മുതൽ 5 വര്ഷം വരെ കാലാവധിയിലേക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു.
   ഒപ്പം സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്‌പ്പാ

   പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
   വിദ്യാഭ്യാസ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന് ഫോമും ഒപ്പം എഴുതി ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
   കെ വൈ സി രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുക.
   വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുക.
   എന്നാൽ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കു.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് ഭവന വായ്‌പ്പാ

   വീട് പണിയുന്നതിനു, പുതുക്കി പണിയുന്നതിനു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
   2 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 500 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ് ഭവന വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുക.
   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൻ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ആയിരിക്കണം.
   ഭവന വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് പ്രായം 18 വയസും പരമാവതി പ്രായം 75 വയസും ആണ്.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്

   സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പലിശ നിരക്കും, നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ഫീസും വളരെ കുറവാണ്. പ്രതിവർഷം 11.49% മുതൽ പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ ഈടാക്കുന്ന ഫീസ്. ഡിഫെൻസ് പേർസണൽ ആണേൽ ആണേൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതല്ല.
   കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വിളിക്കുക- 9878981166.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫെർ

   നിലവിലെ ബാങ്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫെർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫെർ മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി നീട്ടി കിട്ടുകയും, പലിശ നിരക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

   എന്താണ് പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ?
   ഈടുകൾ ഒന്നും തന്നെ സമർപ്പിക്കാതെ പെട്ടന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ പണം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന വായ്‌പ്പാ പദ്ധതി ആണ് പേർസണൽ ലോൺ.

   പേർസണൽ ലോൺ ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ് ?
   പ്രതിവർഷം 9.99 % മുതൽ ആണ് പേഴ്സണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക്. പലിശ നിരക്ക് ഉപഭോക്താവിന്റെ സിബിൽ സ്കോർ, വായ്‌പ്പാ കാലാവധി എന്നീ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു,

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ?
   അടുത്തുള്ള ബാങ്ക് ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചോ, ഡയല് എ ബാങ്ക് മുഖേന വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി അപേക്ഷിക്കുക വളരെ ലളിതമാണ്.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കണം?
   ചെറുതും വലുതുമായ ഏതു ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പേർസണൽ ലോൺ ഉപകാരപ്രദം ആണ്. കൂടുതൽ കാലാവധിയും, കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കും ഉപഭോക്താക്കളെ ഇതിലേക്കു ആകർഷിക്കുന്നു. ഈടുകൾ ഒന്നും വെയ്ക്കാതെ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ലോൺ തിരിച്ചു അടവും ലളിതമാണ്.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എത്ര ആണ്?
   ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക, പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, വായ്പ്പയുടെ കാലാവധി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ നിരക്ക്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇ എം ഐ എത്ര എന്ന് കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
   നേരിട്ട് രേഖകൾക് ആയി ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ, അതല്ല എങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയി ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എത്ര സിബിൽ വേണം?
   കുറഞ്ഞത് 700 അതിനു മുകളിലോ സിബിൽ സ്കോർ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ അറിയാം?
   E = P x R x [((1+R)^N)/((1+R)^N)-1] എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ തുക എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ?
   വ്യക്തിപരമായ ഏതു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയുമോ?
   ബാങ്ക് ശാഖയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ തുക ഫീസ് കെട്ടേണ്ടതായി വരും.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാം ?
   രേഖകളും ആയി ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു, മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് അടച്ചു തുകയും അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും.

   പേർസണൽ ലോൺ തുക എങ്ങനെ തിരിച്ചു അടക്കാം ?
   പ്രതിമാസം ഇ എം ഐ തുക ഓൺലൈൻ ആയി സ്റ്റാന്റിംഗ് ഇൻസ്‌ട്രുക്ഷൻ വഴി അടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
   അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ എന്നിവയാണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ.

   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അറിയാം?
   പുതുവയ് ഭാരതീയാർ‌ ഗ്രാമ ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ, കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചോ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   Table of Contents

   Menu