യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ

⋆ Interest Rate 9.99% ⋆

Check Special Offers During COVID-19

   I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.

   Why us?

   Rates as low as 9.99%*
   Loans Up to 30 Lacs
   Same Day Disbursal
   Doorstep Service
   Unbiased Experts Advice

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ 

   യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
   വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 700, അതിൽ കൂടുതലോ
   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   കുറഞ്ഞ ഇ എം ഐ (ഒരു ലക്ഷത്തിനു ) 2174 രൂപ
   കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ.
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 50000 രൂപ
   പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  25 ലക്ഷം രൂപ

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പ്രയോജനങ്ങൾ

   Union Bank of India Personal Loan

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
   വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
   വരുമാനം Rs 20000 പ്രതിമാസം 
   തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി 

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ്

   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്  3 %
   സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
   ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
   പിഴ പലിശ  2 %
   ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

   ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
   തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ

                             അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ

   ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ

   ആധാർ കാർഡ്

   ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

   റേഷൻ കാർഡ്‌.

   വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

   വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
   അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
   അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

   Union bank of India  9.99%  12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  2 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 1% വരെ 
   HDFC Bank 11.25%  മുതൽ 21.50% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  40 ലക്ഷം രൂപ വരെ  / വായ്പ തുകയുടെ 2.50% വരെ 
   Bajaj Finserv  12.99%  മുതൽ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   25 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 3.99% വരെ 
   Axis Bank 15.75%  മുതൽ 24% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ  50,000 രൂപ മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ  2% വരെ 
   Citibank  10.99%  മുതൽ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   30 ലക്ഷം രൂപ വരെ / വായ്പ തുകയുടെ 3% വരെ 
   ICICI Bank 11.50% to 19.25% വരെ 12 മാസം മുതൽ 60 മാസം വരെ   20 ലക്ഷം രൂപ വരെ /വായ്പ തുകയുടെ  2.25% വരെ 

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റു വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

   Union Bank of India Gold Loan Union Bank of India Car Loan Union Bank of India Home Loan Union Bank of India Business Loan
   Union Bank of India TWL Union Bank of India LAP Union Bank of India Credit Card Union Bank of India Education Loan

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ  പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് വ്യക്തമായ പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തികളുടെ ഒരു ടീം ആണ്. ഡയല് എ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തു നിന്നും അനുയോജ്യമായ വായ്‌പ്പാ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വേഗത്തിൽ ലളിതമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം സൗജന്യവും സുതാര്യവുമാണ്.

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി പ്പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു വളരെ ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രം ആണ് ഉള്ളത്.
   വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നു.
   വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   രേഖകൾ വീട്ടിൽ വന്നു ശേഖരിക്കുന്നതിന് അവസരം ഉണ്ട്.

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം

   താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്യൂലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇ എം ഐ നിരക്ക് കണക്കു കൂട്ടാവുന്നതാണ്. വായ്‌പ്പാ തുക, പലിശ നിരക്ക്, കാലാവധി എന്നി വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതിയാകും. 

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ആയ സമയം

   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിനു ഒരു ആഴ്ച ആണ് സമയം ആവശ്യം ആയി ഉള്ളത്. രേഖകളും മറ്റും പരിശോധിക്കുന്നതിന് ആണ് ഈ സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്.

   പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടയ്ക്കുന്നതിന് സംവിധാനം ഉണ്ട്. മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടയ്ക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഫീസ് ഒന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല. ഏതു സമയവും തുക അടച്ചു വായ്‌പ്പാ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രീ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇ എം ഐ നിരക്കുകൾ

   Rate
   5 Yrs
   4 Yrs
   3 Yrs
   10.50%
   2149
   2560
   3250
   11.00%
   2174
   2584
   3273
   11.50%
   2199
   2608
   3297
   12.00%
   2224
   2633
   3321
   12.50%
   2249
   2658
   3345
   13.00%
   2275
   2682
   3369
   13.50%
   2300
   2707
   3393
   14.00%
   2326
   2732
   3417
   14.50%
   2352
   2757
   3442
   15.00%
   2378
   2783
   3466

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവിധ തരം വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

   വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ

   വിവാഹവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതി ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വായ്‌പ്പാ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നു.

   ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ

   ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായുള്ള വ്യക്തികള്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ മറ്റു ഇളവുകളോടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഫെൻസ് പേർസണൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ഫീസ് ഈടാക്കാതെ തന്നെ വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   ഡോക്ടര്സിനു യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ

   കുറഞ്ഞത് 4 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രവർത്തന പരിചയം ഉള്ള ഡോക്ടര്സിനു ഇളവുകയുടെയും, കൂടുതൽ കാലാവധിയോടും കൂടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലോൺ തുക വ്യക്തിപരമോ അതല്ല എങ്കിൽ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പെൻഷൻ ലഭിക്കിന്നവർക്ക് 

   മുതിർന്ന പൗരൻ മാർക്കും പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുന്നവർക്കും ,അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷം ഉള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതികൾ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ  പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ

   ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലേക്ക് നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ മാറ്റുന്നതിനെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലാവധിയോടെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ തിരിച്ചടങ് കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഈ സംവിധാനം ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക. എന്നാൽ പേർസണൽ ലോൺ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുമ്പോൾ നിലവിൽ പേർസണൽ ലോൺ ഏതു ബാങ്കിൽ ആണോ ആ ബാങ്കിൽ തന്നെ മുൻ‌കൂർ അടക്കുന്നതിന്റെ ഫീസും ബാങ്ക് ഫീസും അടക്കേണ്ടതായി ഉണ്ട്.

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

   നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോനിന്നു പുറമെ വീണ്ടും പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ തുക മറ്റൊരു ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാതെ പണം ലഭിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സംവിധാനം ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്. നിലവിൽ ഉള്ള പേർസണൽ ലോൺ മേൽ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുൻപേ വായ്‌പ്പാ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥിരമായി മുടക്കം വരുത്താതെ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കു. വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നു.

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

   2 മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നേരിട്ട് അടുത്തുള്ള ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എന്ത് എന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്.
   അതല്ല എങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയും.

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

   നേരിട്ട് ബാങ്ക് സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   അതല്ല എങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനായി  യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
   പേജിൽ കാണുന്ന ഫോം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
   ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെടുകയും പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
   രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

   ✅ എന്താണ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ?
   ഈട്‌ ഒന്നും തന്നെ വെയ്ക്കാതെ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. വ്യക്തിയുടെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു.

   ✅ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
   ഈടു ഒന്നും വെയ്ക്കാതെ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് വരുമാനത്തിന്റെയോ ശമ്പളത്തിന്റെയോ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

   ✅ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ് ?
   പ്രതിവർഷം 9.99 % ആണ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രതിവർഷം പേർസണൽ ലോൺ ഇന് പലിശ ഈടാക്കുന്നത്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പല ബാങ്കുകളിലെ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ?
   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അടുത്തുള്ള യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖയിൽ വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകളും മറ്റു രേഖകളും ആയി സന്ദർശിച്ചു അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരവും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ സേവനം ഏതു സമയവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം ?
   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളും ആയി അടുത്തുള്ള യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
   വ്വെറ്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഡയൽ എ ബാങ്ക് സേവനം സൗജന്യമാണ്.

   ✅ എന്തുകൊണ്ട് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം?
   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈദ് വയ്‌ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഒപ്പം കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ കൂടുതൽ കാലാവധിയിലേക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവിധ തരം പേർസണൽ ലോൺ പദ്ധതികൾ നൽകുന്നു. ലോൺ തിരിച്ചു അടവും വളരെ ലളിതമാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എത്ര എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ?
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എത്ര എന്ന് കണക്കു കൂട്ടാവുന്നതാണ്.

   ✅ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം ആയ സിബിൽ സ്കോർ എത്ര ആണ് ?
   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ആണ് സിബിൽ സ്കോർ. യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സിബിൽ സ്കോർ 700 അതിൽ കൂടുതലോ ആണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എത്ര എന്ന് എങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?
   ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക, പലിശ നിരക്ക്, വായ്‌പ്പാ കാലാവധി എന്നിവ വെച്ച് ഇ എം ഐ എത്ര എന് കണക്കു കൂറ്റൻ കഴിയും. അതിനായി EMI = P*R*[((1+R)^n)/((1+R)^n)-1] എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ തുക ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം?
   വിവാഹം, വെക്കേഷന്, വീട് പണി, മെഡിക്കൽ തുടങ്ങി ഏതു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പേർസണൽ , ലോൺ തുക ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാം ?
   ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ അതല്ലാതെയോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

   ✅ എങ്ങനെ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയുക ?
   യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ചെറിയ തുക ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി അടയ്ക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

   ✅ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ തിരിച്ചടക്കാൻ?
   പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അടക്കുക വളരെ ലളിതമാണ്. എല്ലാ മാസവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇ എം ഐ തുക പിടിക്കുന്നതാണ്. മറ്റു തിരിച്ചടവ് പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ബാങ്ക് ആയി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതോ, കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതോ ആണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
   ആധാർ കാർഡ, പാസ്പോർട്ട്, പാൻ കാർഡ്, ഫോട്ടോകൾ , വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ എന്നിവ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ഉ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ.

   ✅ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും?
   അടുത്തുള്ള യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചു പേർസണൽ ലോൺ അപേക്ഷയുടെ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ കെയർ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതിയാകും.

   Table of Contents

   Menu