സ്വർണ്ണ പണയ വായ്‌പ്പാ
1.25% 0.75% മാസം തോറും

இந்தியன் பேங்க் கோல்டு லோன்

↓ 0.75% வரை மிக குறைந்த விகிதம் ↓

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions.
0.75% வரை மிக குறைந்த விகிதம்
30 நிமிடத்தில் பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
1 கோடி வரை கடன் தொகை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
உங்கள் தங்கத்திற்கு 100 சதவீதம் பாதுகாப்பு

இந்தியன்  பேங்க்  கோல்டு  லோன்  முக்கிய  அம்சங்கள்

கடன்  தொகை                                                                                  ரூ . 5 லட்சம்  வரை

ஒரு கிராமிற்கு  இந்தியன்  பேங்க்  கோல்டு  லோன்                     ஒரு கிராமிற்கு  ரூ 5,340

இந்தியன் பேங்க் கோல்டு  லோன்  செயலாக்க  கட்டணம்         0.23% வரை , அதிகபட்சம் ரூ 20,381.

இந்தியன் பேங்க் லோன்  முன்பணமளிப்பு  கட்டணம்                1% + கடன் தொகையின்  gst

இந்தியன் பேங்க் கோல்டு  லோன்  கடனை  திரும்ப  செலுத்தும் பதவி  காலம்      36 மாதங்கள்  வரை

இந்தியன் பேங்க் கோல்டு  லோன் கடனை திரும்ப செலுத்தும்  திட்டம்         புல்லெட்  கட்டணத் திட்டம் ,மிகைப்பற்றினைத்  திட்டம் .

 

இந்தியன் பங்கின்  கோல்டு  லோன்  பற்றிய விபரங்கள் :

 

உடனடி பணத் தேவை  உள்ள நடுத்தரப்பட்ட  மற்றும் ஏழை  வாடிக்கையாளர்களுக்கு  இந்தியன்  பேங்க்  கோல்டு லோன்  திட்டம் அவர்களின் தேவையை  தற்காலிகமாக  பூர்த்தி  செய்கிறது .

வங்கி  தங்களின் அவசர  பணப் பிரச்சனையை  போக்க  உதவுகிறது . கோல்டு  லோன் மிகவும்  எளிய  முறையில் குறைந்த  அவனங்களோடு , மிகுந்த பாதுகாப்பான முறையில்  செயல்படுகிறது .

 இந்தியன்  பேங்க்  கோல்டு  லோன் வட்டி  விகிதம்  ஆண்டிற்கு  7 % (சதவீதம் )

ஒரு கிராமிற்கு  இந்தியன்  பேங்க்  கோல்டு  லோன்  ஒரு கிராமிற்கு  ரூ 5,340

இந்தியன் பேங்க் கோல்டு  லோன்  கடனை  திரும்ப  செலுத்தும் பதவி  காலம் 36 மாதங்கள்  வரை

 இந்தியன் பேங்க் லோன்  முன்பணமளிப்பு  கட்டணம்  1% + கடன் தொகையின்  gst

 

இந்தியன்  பேங்கில் எவ்வளவு கோல்டு லோன் பெற  முடியும் :

22 கேரட்  தங்கமாக இருந்தால் ஒரு கிராமிற்கு  ரூ .5,340 வரை இந்தியன் வங்கி  கோல்ட் லோனில்  பெற முடியும் .

ஏன்  இந்தியன் பேங்க் கோல்ட் லோனை  தேர்ந்து எடுக்கவேண்டும்  ?

பல  வங்கிகளும்  , நிதி  அமைப்பு  நிறுவனங்களும்  இருக்கும்  போது ஏன் இந்தியன் வங்கியை தேர்ந்து

 எடுக்கவேண்டும்  என்பதிற்கான  பதில்  :

1) இந்தியன் வாங்கி தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அர்ப்பணிப்புடன் வேலை செய்கிறது.

2) குறைந்தது ரூ .1000 முதல்  ரூ .1 கோடி  வரை அதிக  கடன்  தொகை  அளிக்கப்படுகிறது .

3) வேகமான  செயலாக்கம் .

4) மோசமான  கடன்  பதிவு  இது வரை  இல்லை .

5) உடனடி செயலகம் மற்றும் பிரித்து  வழங்கும்  தன்மை

6) குறைந்த  வட்டி  விகிதம் .

7) குறைந்த  அவனங்களே  போதும் .

8) நெகிழ்வான  கடனை  திரும்ப செலுத்தும்  முறை .

இந்தியன்  பேங்க்  கோல்டு  லோன்  நன்மைகள் :

பல்நோக்கு தன்மை  : இந்தியன் பேங்க் கோல்ட் லோன் அனைத்து முறையான  தேவைக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்படி அமைந்துள்ளது .

விரைவான  ஒப்புதல்  :  இந்தியன் வங்கியில்  எந்த தொந்தரவும்  இன்றி  குறைந்த ஆவணங்களோடும் , குறைந்த  தகுதிகளோடும் கடன்  பெற  முடியும் .

மிகுந்த  குவாண்டம் :

போட்டி விகிதம் :  இஎம்ஐ  சார்ந்த  கடன் . தங்களின் கோல்ட் லோனை  மிக குறைந்த இஇம்ஐ யில்  கட்டும்  வசதி .

கடனை திருப்ப செலுத்தும்  வசதி : இந்தியன் வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள் முன்பணமளிப்புக்  குற்றச்சாட்டுகள் பற்றி கவலைப் பட்டவேண்டாம் .

இணை  பாதுகாப்பு : தங்களின் இணை மிக பாதுகாப்பாக காக்கப்படும் அதனால் தாங்கள் பயப்படவேண்டாம் .

வேகமான மற்றும் திறமையான  பரிமாற்றம் :

முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மை : மேற்கோள்களுடன்  எழுத்து பூர்வமாக கடன் விபரங்கள் மற்றும் மற்ற  கட்டணங்கள் தெளிவாக  குறிப்பிட  பட்டிருக்கும் . எனவே மறைமுகமாக எந்த கட்டணங்களும் இருக்கும்படி  தாங்கள் பயப்படவேண்டாம் .

இந்தியன் பேங்க் கோல்டு  லோன்  பெற தகுதிகள் :

தங்க நகை  கடன்  தங்களின்  தற்காலிக அல்லது  நீண்ட நாள்  பிரெச்சனையை தீர்த்து  வைக்கிறது . இந்தியன் வாங்கி தாங்களின்  அவசர பணத் தேவையை உணர்ந்து தாங்கள்  விண்ணப்பித்து  அதிகபட்சம்  ஒரு  மணிநேரத்திற்குள் கடன் தொகையை தருகிறது சரியான  மதிப்பீடு மற்றும் ஒப்புதல் இருந்தால்.

வயது அளவுகோல்  :  18 முதல் 75 வயது  வரை

தங்கத் தேவை          :  தங்க நகை  (18-22 கார்ட்)

cibil  மதிப்பு                :    500 க்கு  மேல்

தேசியம்                     :    இந்தியா

 

இந்தியன் பேங்க் கோல்டு  லோன் பெற தேவையான  ஆவணங்கள் :

பணத்திற்கு பதிலாக தங்கள் தங்க நகையை பாதுகாப்பாக வைத்து பெறுவதே தங்க நகை கடன் ஆகும் . இந்தியன் வங்கியில் தங்களது  நகையை மிக பத்திரமாக  காத்திருக்கும் .

அடையாள அட்டை : ஆதார் கார்டு / பான் கார்டு / பாஸ்போர்ட் / வோட்டர் id ( எதாவது  ஒன்று )

குடியிருப்பு  ஆதாரம்  : ஆதார்  கார்டு /பான் கார்டு /ரேஷன் கார்டு/வோட்டர் id /பதிவாளரின் பெயரில் வீட்டு உபயோக  பொருள்  பற்றுச்சீட்டு /பதிவாளரின் பெயரில் வாடகை  ஒப்பந்தம் ( எதாவது ஒன்று ).

விவசாய  ஆதாரம்  : விவசாய நிலம் உரிமையாளர் ஆதாரம் .

புகைப்படங்கள்  :  2 பாஸ்போர்ட்  அளவு  வண்ண படம் .

 

இந்தியன் பேங்க் கோல்டு  லோன் வட்டி விகிதம் , கட்டணம் மற்றும் செலவுகள் :

தாங்கள்  தங்கள் வீட்டிலிருந்தே நேர்மறையான மற்றும் தொலையற்ற விதத்தில்  தேவைப்படும் ஆவணங்களோடு  இந்தியன் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வமான இணையத்தளத்தில்  பதிவு செய்து கொள்ளலாம் . பின் தங்கள்  அருகிலுள்ள  வங்கிக்கு சென்று கடன் தொகை பெற்றுக்கொள்ளலாம் .

தாங்கள் எங்கள் Dialabank  மூலமாக கடன் பெற :

* Dialabank யின்  இணையத்தளத்தில் எந்த பதிவும் இன்றி படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும்.

* எங்களின் உறவு மேலாளர் தங்களை தொடர்பு கொண்டு மேலும்  தங்க நகை கடன் செயல்முறையை முழுமையாக முடிக்கும் வரை உதவி செய்வர் .

* எந்த வித அதிக கட்டணமும் இன்றி தனிப்பட்ட சேவையை தருகின்றோம் அதன் மூலம் தாங்கள் சிறந்த ஒப்பந்தத்தை தங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப  பெற்றுக்கொள்ள முடியும் .

* dialabank  யின் வழியாக  தாங்கள் பல்வேறு வங்கிகளின்  சிறந்த சலுகைகள் மற்றும் திட்டங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து தேர்வு செய்ய முடிகிறது .

 

தங்களின் இந்தியன் பேங்க் கோல்ட் லோன் ஐ  எப்படி emi யில்  செலுத்துவது  :

நின்று அறிவுறுத்தல் : தாங்கள் தற்போதைய பதிவு வைத்திருப்பவராக இருந்தால் , இந்த முறை மிகவும் எளிதாக அமையும் , மாத மாதம்  தங்களின் கணக்கிலிருந்து  emi  பணம்  தானியங்கியாக  எடுத்துக்கொள்ளப்படும் .

மின்னணு தீர்வு சேவை : தாங்கள் இந்தியன் வங்கியில் தற்போதைய கண்ணக்கு இல்லாமல் இருந்து emi மூலம் கட்ட விரும்பினால் இந்த திட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் .

தேதிட்ட காசோலைகள் பதிவு : இந்த திட்டத்தின் மூலம் பின் தேதியிட்ட  emi  காசோலைகளை தங்களின் அருகில் உள்ள  இந்தியன் வங்கியில் செலுத்தலாம் .

இந்தியன் பேங்க் யில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் தங்க நகைகள் :

தங்க வளையல்கள் , தங்க கொலுசு , தங்க மோதிரம் , தங்க நெக்க்லாஸ்  இவை  அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் .

இந்தியன் பேங்க் கோல்டு  லோன் பயன்கள் :

இந்தியன் வங்கியின்  கோல்ட் லோனின் நிதியை  பல்வேறு  விதமாக பயன்படுத்தலாம் .

* திருமணம் , சுற்றுலா ,மேல் படிப்பு கட்டணம் போன்ற செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் .

* தங்களின் வணிக தேவைகள் , மூலப்பொருள் வாங்குவதற்கோ அல்லது தங்களின் வணிகத்தை விரிவு செய்யவோ பயன்படுத்தலாம் .

*தங்களின் விவசாய தேவைகளுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம் .

 

இந்தியன் வங்கியின் கோல்டு லோன் பற்றி கேட்கப்படும் கேள்விகள் :

இந்தியன் பேங்க் கோல்டு  லோன் என்றால் என்ன ?

    தங்களின் அவசர தேவையை போக்க இந்தியன் வாங்கி தனது மிக பாதுகாப்பான மற்றும் குறைந்த வட்டி விகிதம் உடைய கோல்டு  லோனை தந்து உதவுகிறது .

இந்தியன் வங்கியில் ஒரு கிராமிற்கு எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் ?

    தங்கத்தின் தரத்தை பொறுத்து 1 கிராமிற்கு ரூ .5,340 வரை பெறலாம் .

இந்தியன் வங்கியில் கோல்டு லோனின் வட்டி விகிதம் எவ்வளவு ?

    7% முதல் வட்டி விகிதம் போடப்படுகிறது.

இந்தியன் வங்கியில் கோல்டு  லோன் நிலையை  எப்படி அறிவது ?

    இந்தியன் வங்கியின் அதிகார பூர்வமான இணையத்தளத்தில் தங்களின் வினைப்படிவத்தின்  தகவல்களை படிவத்தில் நிரப்பி  அறிந்துகொள்ளலாம் .

அதிகபட்சம் எவ்வளவு தொகையை பெறமுடியும் ?

    தங்கள் தங்கத்தின் மதிப்பில் 75% வரை பெற முடியும் .

இந்தியன் பேங்க் கோல்டு  லோனின் கடன் பதிவு காலம் எவ்வளவு ?

    இந்தியன் வங்கியின் கோல்டு  லோனின்  அதிகபட்ச பதிவுக்காலம் 36 மாதங்கள் வரை .

இந்தியன் வங்கியின் கோல்டு  லோன் செயலாக்க  கட்டணம் எவ்வளவு ?

    1% + கோல்ட் லோனின் gst ஆகியவற்றை இந்தியன் வாங்கி வசூலிக்கிறது.

இந்தியன் வங்கியின் முன் பணக்கட்டணம் எவ்வளவு ?

    1% நிலுவை கடனை முன் பணமாக வசூலிக்கிறது.

இந்தியன் வங்கியின் கோல்டு  லோனை எப்படி இணையத்தில் புதுப்பிப்பது ?

     தங்கள் அலைபேசியில் log in  செய்து படிவத்தில் தகவல்களை நிரப்பி புதுப்பித்துக்கொள்ளலாம் .

இந்தியன் வங்கியின் இணையத்தில் எப்படி வட்டி செலுத்துவது ?

     அதிகாரப்பூர்வமான இணையத்தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  செலுத்தலாதாம் அல்லது நெட் பேங்கிங் , டெபிட் கார்டு மூலமாகவும் செலுத்தலாம் .

என்னால் 3 மாதங்களுக்கு வட்டி செலுத்த முடியாமல் போனால் என்ன ஆகும் ?

     நீங்கள் வட்டியை செலுத்த தவறினால் முதலில்  வங்கியிலிருந்து எச்சரிக்கை தரப்படும் , அதுவே இயல்பு நிலையாக மாறினால் தங்களின் நகை விற்றுப்போகும் அளவிற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது .

emi  நிறுத்திவைப்பதற்கு எப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும் ?

     உங்கள் சான்றுகளை கொண்டு log in  செய்து பதிவு செய்யலாம் அல்லது நேரடியாக வங்கிக்கு சென்று பாதிப்பு செய்யலாம் .

கிரெடிட் கார்டு மூலம் எவ்வாறு கோல்டு லோனை திரும்ப செலுத்தலாம் ?

கிரெடிட் கார்டு மூலமாக லோனை திரும்ப செலுத்த முடியாது .

கிராமிற்கு எவ்ளவு தொகையை இந்தியன் வங்கியிலிருந்து பெற முடியும் ?

      தங்கத்தின்  அன்றைய விலையை பொறுத்து 70-75% வரை அளிக்கப்படும் .

இந்தியன் வங்கியில் எப்படி கோல்டு லோனிற்கு பதிவு செய்வது ?

      தாங்கள் நேரடியாகவே இந்தியன் வங்கிக்கு சென்று வங்கியாளரிடம்  தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்யலாம் .

எப்படி லோசனை செலுத்துவது ?

     தாங்கள் தவணைமுறையில் லோனை செலுத்தலாம் .

கோல்டு  லோனின் நிலையை எப்படி அறிந்து கொள்வது ?

      தாங்கள் இந்தியன் வங்கியின் வாடிக்கையாளர் சேவை எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு அறியலாம் அல்லது நேரடியாக வங்கிக்கு சென்று அறியலாம் .

இந்தியன் பேங்க் கோல்ட் லோனை  எவ்வாறு மூடுவது ?

       தாங்கள் அணைத்து தவணைகளையும் கட்டி முடித்த பின் ஆவணங்களை சரி பார்த்து உங்கள் நகை திருப்பித்தரப்படும் .

இந்தியன் வங்கியில் எவ்வளவு  கிளைகள் உள்ளது ?

       1907 யில் தொடங்கிய இந்தியன் வங்கி , சென்னை யில் தன் தலைமையகத்தை கொண்டுள்ளது . தங்களின்  தேவையை போக 3000 கிளைகளை கொண்டுள்ளது .

Menu