പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ

⋆ Interest Rate 9.99% ⋆

Check Special Offers During COVID-19

   I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.

   Why us?

   Rates as low as 9.99%*
   Loans Up to 30 Lacs
   Same Day Disbursal
   Doorstep Service
   Unbiased Experts Advice

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

   യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ
   വയസ് 21 മുതൽ 60 വരെ
   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   കാലാവധി 12 മാസം മുതൽ 36 മാസം വരെ.
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   ഭാഗികമായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഇല്ല
   കുറഞ്ഞ വായ്‌പ്പാ തുക 50000 രൂപ
   പരമാവധി വായ്‌പ്പാ തുക  20 ലക്ഷം രൂപ

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ

   സിബിൽ സ്കോർ കുറഞ്ഞത് 750, അതിൽ കൂടുതലോ
   വയസ് 21 മുതൽ 58 വരെ
   വരുമാനം Rs 18000 പ്രതിമാസം
   തൊഴിൽ  സ്വയം തൊഴിൽ / ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തി

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്, ഫീസ്

   പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 9 .99 %
   ബാങ്ക് ഫീസ് വായ്‌പ്പാ തുകയുടെ 1 % മുതൽ 2 % വരെ
   മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ് 3 %
   സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു.
   ചെക്ക് ബൗൺസ് ചാർജ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം
   പിഴ പലിശ  2 %
   ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശ നിരക്ക് ഇല്ല

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

   ഫോം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം
   തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ                           അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ
   ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ ആധാർ കാർഡ്ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്റേഷൻ കാർഡ്‌.

   വാടക വീടാണെങ്കിൽ – വാടക ചീട്ട്/ വൈദ്യുതി ബില്ല് / വെള്ള കരം

   വരുമാനത്തിന്റെ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ഐ ടി ആർ രേഖകൾ
   അവസാന 6 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ
   അവസാന 3 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ രേഖകൾ

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റോർ

   EMI Calculator

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മറ്റു ബാങ്കുകളും ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ

   Particulars Paschim Banga Gramin Bank HDFC Bank Bajaj Finserv Axis Bank Citibank ICICI Bank
   Interest Rate 9.99% 11.25% to 21.50% Starting from 12.99% 15.75% to 24% Starting from 10.99% 11.50% to 19.25%
   Tenure 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months 12 to 60 months
   Loan amount NIL Up to Rs. 40 lakh Up to Rs. 25 lakh Rs. 50,000 to Rs. 15 lakh Up to Rs. 30 lakh Upto Rs. 20 lakh
   Processing Fee 1%-2% Up to 2.50% of the loan amount Up to 3.99% of the loan amount Up to 2% of the loan amount Up to 3% of the loan amount Up to 2.25% of the loan amount

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

   Paschim Banga Gramin Bank Gold Loan Paschim Banga Gramin Bank Car Loan Paschim Banga Gramin Bank Home Loan Paschim Banga Gramin Bank Business Loan
   Paschim Banga Gramin Bank TWL Paschim Banga Gramin Bank LAP Paschim Banga Gramin Bank Credit Card Paschim Banga Gramin Bank Education Loan

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം

   സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് സഹായവും മറ്റും നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനം ആണ് ഡയൽ എ ബാങ്ക്
   ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചു എഴുത്തുപണികൾ മാത്രമേ ആവശ്യം ഉള്ളു.
   വളരെ വേഗത്തിൽ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു.ഡയൽ എ ബാങ്കിന്റെ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്.
   വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നു.

   വിളിക്കു 9878981166.

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടാം

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ കണക്കു കൂട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ – ആകെ വായ്‌പ്പാ തുക, പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി, വായ്‌പ്പാ പ്രതിവർഷ പലിശ നിരക്ക്.

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയം

   3 ദിവസം ആണ് പേർസണൽ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നതിന് സമയം ആവശ്യം.

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഫീസ്

   വായ്‌പ്പാ തുക മുഴുവൻ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചു അടക്കാവുന്നതാണ്. ആകെ വായ്‌പ്പാ തുകയെയും, കുടിശിക തുകയെയും ആശ്രയിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക മുൻ‌കൂർ ആയി തിരിച്ചടക്കുന്നതിനു ബാങ്ക് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് വിവിധ വായ്‌പ്പാ പദ്ധതികൾ

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഭവന വായ്‌പ്പാ

   വീട് പണിയുന്നതിന്, വീട് പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ ലഭിക്കുന്നു.

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്

   സർക്കാർ ജോലിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക ലഭിക്കുക.

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് കാർ ലോൺ

   വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു പണം ആവശ്യം ആയി വരുമ്പോൾ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. പഴയ കാർ വാങ്ങുന്നവർക്കും, പുതിയ കാർ വാങ്ങുന്നവർക്കും ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക്

   സർവീസ് ഇത് നിന്നും വിരമിച്ചവർക്കും ബാങ്കിൽ നിന്നും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 10 വര്ഷം ആണ് പേർസണൽ ലോൺ കാലാവധി.

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ

   പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫെർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്.
   ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ വഴി പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്.

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ്

   ഒരു ലോൺ നിലവിൽ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ തുക ആവശ്യം ആയി വന്നാൽ പേർസണൽ ലോൺ ടോപ് അപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബാങ്കിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി

   ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
   പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
   പേർസണൽ ലോൺ സ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
   പേജിൽ കാണുന്ന ഫോമിൽ ആവശ്യം ആയ വിവരങ്ങൾ നൽകി പൂരിപ്പിച്ചു സമർപ്പിക്കുക.
   ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു പേർസണൽ ലോൺ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്.

   പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

   ✅ എന്താണ് പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ?
   ഈടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നു. 9.99% ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് മുഖേന വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
   പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപേ ഓൺലൈൻ ആയി പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അവ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ ഓൺലൈൻ ആയോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമരിപ്പാക്കണം. ഇ എം ഐ ആയി ആണ് പേർസണൽ ലോൺ തുക തിരിച്ചു അടക്കാൻ കഴിയുക.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ആണ്?
   പ്രതിവർഷം 9.99 % ആണ് പേർസണൽ ലോൺ പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമം എങ്ങനെ ആണ്?
   പേർസണൽ ലോൺ നടപടി ക്രമം വളരെ ലളിതവും സുതാര്യവും ആണ്. ആവശ്യമായ രേഖകൾമായി ബാങ്കിന്റെ ശാഖാ സന്ദർശിചോ, പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് യാണോ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴിയും പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം.
   ആദ്യം ബാങ്കും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
   പിന്നീട് ബാങ്ക് ശാഖാ സന്ദർശിച്ചോ, വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ഓൺലൈൻ ആയോ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുക.
   ശേഷം രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുക.
   രേഖകളും യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങളും പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ എത്ര ആണ്?
   പേർസണൽ ലോൺ തിരിച്ചാക്കുന്നതിനു തവണ നിരക്ക് വ്യതാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വായ്‌പ്പാ കാലാവധി, ആളാകെ വായ്‌പ്പാ തുക പലിശ നിരക്ക് എന്നിവ വെച്ച് കണക്കു കൂട്ടിയാൽ പേർസണൽ ലോൺ ഇ എം ഐ അറിയാൻ കഴിയും.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സിബിൽ സ്കോർ എത്ര വേണം?
   പെർസോണാൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് സിബിൽ സ്കോർ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ആണ്. കുറഞ്ഞത് 700 – 750 സിബിൽ സ്കോർ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം.

   ✅ പെർസ്‌നൽ ലോൺ തുക ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും?
   വിവാഹം, വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, തുടങ്ങി ബില് പയ്മെന്റ്റ് വരെ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ തുക ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഡയൽ എ ബാങ്ക് വഴി പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

   ✅ പശ്ചിമ ബംഗാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയുമോ?
   പേർസണൽ ലോൺ ആദ്യ 12 തവണകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേർസണൽ ലോൺ മുൻ‌കൂർ ആയി അടക്കാൻ കഴിയും. കുടിശിക തുകയുടെ 4 % വരെ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതാണ്.

   ✅ പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെ ആണ്?
   അപേക്ഷകന്റെ ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോര്ട്ട്, പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആണേൽ ഐ ടി ആർ ഫിലെസ് എന്നിവ ആണ് പേർസണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ.

   Table of Contents

   Menu